ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ "ດ້ານບໍລິຫານ ຈໍານວນ 01 ຕໍາແໜ່ງ"

ໂພສເມື່ອ 5 months ago


1.    ພະນັກງານ ການເງິນ 01 ຕໍາແໜ່ງ
•    ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
–    ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄັງເງິນສົດຂອງບໍລິສັດ ແລະ ບັນທຶກຕິດຕາມບັນດາລາຍການທີ່ເກີດຂື້ນ;
–    ສ້າງເອກະສານການເບີກຈ່າຍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງບໍລິສັດ;
–    ສ້າງເອກະສານຮຽກເກັບເງິນນຳບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງບໍລິສັດ;
–    ເກັບກຳບັນດາເອກະສານການເບີກຈ່າຍຂອງບໍລິສັດ;
–    ສະຫຼຸບລາຍງານບັນດາປຶ້ມຕິດຕາມເງິນສົດ, ເງິນຝາກທະນາຄານ ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ ໃຫ້ກັບບໍລິສັດ;
–    ສ້າງລາຍການໂອນ-ຊຳລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນບໍລິສັດ;
–    ສ້າງແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງບໍລິສັດ;
–    ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ.  
•    ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:
–    ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸ 25 - 35 ປີ
–    ຈົບປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປ (ສາຂາການເງິນ-ການບັນຊີ ຫຼື ສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ);
–    ຄະແນນສະເລ່ຍ 3.00 ຂຶ້ນໄປ;
–    ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກຂອງຕົນ;
–    ມີຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ;
–    ມີຄວາມສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ ໂດຍສະເພາະສັບທາງດ້ານການເງິນ-ການບັນຊີ;
–    ມີທັກສະໃນການສື່ສານ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້;
–    ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ, ອົດທົນ, ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້;
–    ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກດ້ານການເງິນຢ່າງໜ້ອຍ 02 ປີ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ເອກະສານຍື່ນສະໝັກງານປະກອບມີ:
1.    ຮູບ 3x4 ຈຳນວນ 02 ໃບ (ພື້ນຟ້າ ຫຼື ພື້ນຂາວ);
2.    ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຕິດຮູບ (ບໍ່ເກີນ 03 ເດືອນ) ສະບັບແທ້;
3.    ສຳເນົາໃບປະກາຊະນີຍະບັດ, ໃບຄະແນນ ແລະ ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ);
4.    ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ;
5.    ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ);
6.    ແບບຟອມສະໝັກວຽກຂອງບໍລິສັດ, ສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມໄດ້ທີ່ Download Form;
7.    ເອກະສານອື່ນ ທີ່ຈຳເປັນຈະຮຽກເກັບຕາມພາຍຫຼັງ.
ເວລາເຂົ້າມາຍື່ນເອກະສານຕ້ອງເອົາເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເປັນສະບັບແທ້ເພື່ອມາຢັ້ງຢືນ ເຊັ່ນ: ໃບປະກາຊະນີຍະບັດ, ໃບຄະແນນ, ໃບຜ່ານງານ, ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ (ຖ້າມີ).
(ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທີ່ມາຍື່ນ ທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ສົ່ງຄືນ)

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດຍື່ນເອກະສານໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງທີ່ ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ (LAPNet) ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ “ຊັ້ນ 05 ຕຶກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ” ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນໂມງລັດຖະການ.
-    ເລີ່ມເປີດຮັບເອກະສານແຕ່ວັນທີ 14 ທັນວາ 2021  ປິດຮັບເອກະສານ ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2022;
-    ສຳລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ບໍ່ສະດວກເຂົ້າມາຍື່ນໃບສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນສາມາດສົ່ງເອກະສານທັງໝົດມາຍັງອີເມວ info@lapnet.com.la, ສ່ວນມື້ສອບເສັງ ຫຼື ມື້ທີ່ມາເອົາໃບເຂົ້າຫ້ອງເສັງຕ້ອງຖືເອກະສານທັງໝົດເຂົ້າມານຳ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງ ທາງບໍລິສັດບໍ່ມີນະໂຍບາຍທີ່ພັກເຊົາໃຫ້ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງກຸ້ມຕົນເອງສຳລັບສະຖານທີ່ພັກເຊົາໃນເວລາເຂົ້າມາສອບເສັງ;
-    ໂດຍອີງຕາມສະຖານະການຂອງການລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນປັດຈຸບັນ, ສຳລັບວັນ ແລະ ເວລາ ໃນການສອບເສັງທາງບໍລິສັດ ຈະໄດ້ມີການແຈ້ງການຕື່ມຕາມພາຍຫຼັງ;
-    ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ ໂທ: 021 417915.

Download Form