ສະພາຜູ້ບໍລິຫານ

ຄະນະບໍລິຫານງານ ລພນ

ຄະນະສະພາບໍລິຫານ

  ຕາງໜ້າຜູ້ຖືຫຸ້ນຈາກ ດຳລົງຕຳແໜ່ງ
ທ່ານ ມະໂນລິດ ຊຸມພົນພັກດີ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະທານສະພາ
ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ຮອງປະທານສະພາ
ທ່ານ CHU XUEMEI ບໍລິສັດ ຢູນຽນເພສາກົນ ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການກວດກາ
ທ່ານ ວຽງຄຳ ວັນສີລາລົມ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຄະນະກຳມະການກວດກາ
ທ່ານ ສີສະອາດ ນຶມອາສາ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈໍາກັດ ຄະນະກຳມະການກວດກາ
ທ່ານ ຟີລິກ. ດີຟຣານຊິສ ທະນາຄານບີໄອຊີຈຳກັດ ສະມາຊິກສະພາ
ທ່ານ ຈັນຊະນະ ສິງຫາວົງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ສະມາຊິກສະພາ
ທ່ານ ວຽງວິໄລ ແສງຄຳຢອງ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ສະມາຊິກສະພາ
ທ່ານ ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈານ ທະນາຄານເອສທີຈຳກັດ ສະມາຊິກສະພາ