ພາລະບົດບາດ

ບໍລິສັດ LAPNet ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ບໍລິການລະບົບ LAPS ທີ່ໄດ້ຮັບໂອນພາລະບົດບາດຈາກ ທຫລ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມວນຊົນ ສາມາດນຳໃຊ້ບັດສິນເຊື່ອ ແລະ ບັດເງິນ ຝາກ ໃນການເຮັດທຸລະກຳຜ່ານຕູ້ເອທິເອັມ, ຕູ້ຊີດີເອັມ ເຊັ່ນ: ກວດຍອດເງິນໃນບັນຊີ, ຝາກ-ຖອນເງິນສົດ, ໂອນເງິນ ພ້ອມທັງສາມາດຊຳລະສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຢູ່ຮ້ານຄ້າ ຜ່ານເຄື່ອງພີໂອເອສຂອງທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງລະບົບ LAPS ໄດ້, ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ດຳເນີນການເປີດໃຫ້ບໍລິການແກ່ມວນຊົນສາມາດນຳໃຊ້ບັດເງິນຝາກ (Debit Card) ໃນການເຮັດທຸລະກຳກວດຍອດເງິນໃນບັນຊີ ແລະ ຖອນເງິນສົດຢູ່ຕູ້ ATM ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ. ສະນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານສາມາດນຳໃຊ້ອຸປະກອນຮ່ວມກັນ ທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການລົງທຶນທີ່ຊຳ້ຊ້ອນໃນການຊື້ອຸປະກອນດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວ  ມາ. ດັ່ງນັ້ນ, ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດແມ່ນມີເອກະລັກ ແລະ ຈຸດພິເສດເນື່ອງຈາກຖືເປັນລະບົບທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລະບົບການຊຳລະ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມແຜນ  ຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ.