ຄ່າທຳນຽມໂອນເງິນຜ່ານມືຖື

ຈຳນວນການໂອນເງິນຜ່ານມືຖື ແມ່ນສາມາດໂອນໄດ້ຈາກ 1.000 ກີບ ຫາ 200.000.000 ກີບ ຕໍ່ 1 ຄັ້ງ, 500.000.000 ຕໍ່ 1 ມື້.

ໂອນເງິນແຕ່ຈຳນວນເງິນ ຫາຈຳນວນ ຄິດຄ່າບໍລິການ
1 ກີບ 2.000.000 ກີບ 1.000 ກີບ/ທຸລະກໍາ
2.000.001 ກີບ 3.000.000 ກີບ 1.500 ກີບ/ທຸລະກໍາ
3.000.001 ກີບ 4.000.000 ກີບ 2.500 ກີບ/ທຸລະກໍາ
4.000.001 ກີບ 5.000.000 ກີບ 3.000 ກີບ/ທຸລະກໍາ
5.000.001 ກີບ 7.000.000 ກີບ 4.500 ກີບ/ທຸລະກໍາ
7.000.001 ກີບ 10.000.000 ກີບ 7.500 ກີບ/ທຸລະກໍາ
10.000.001 ກີບ 30.000.000 ກີບ 12.000 ກີບ/ທຸລະກໍາ
30.000.001 ກີບ 50.000.000 ກີບ 15.500 ກີບ/ທຸລະກໍາ
50.000.001 ກີບ 100.000.000 ກີບ 20.000 ກີບ/ທຸລະກໍາ
100.000.001 ກີບ 120.000.000 ກີບ 25.000 ກີບ/ທຸລະກໍາ
120.000.001 ກີບ 150.000.000 ກີບ 30.000 ກີບ/ທຸລະກໍາ
150.000.001 ກີບ 200.000.000 ກີບ 40.000 ກີບ/ທຸລະກໍາ