ສະມາຊິກລະບົບຊຳລະຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖື

ຊື່ທະນາຄານ, ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ ແລະ ເວັບໄຊ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ
LDB
ສຸ​ພາ​ນຸ​ວົງ, ​ສີ​ຫອມ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.ldblao.la
021 213 300-04
ທະນາຄານເອັສທີ ຈໍາກັດ
ST
ສຸພານຸວົງ, ເມືອງວາທ່າ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
http://www.stbanklaos.la
021-241 559-62
ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
BCEL
ປາງ​ຄຳ, ຊຽ​ງ​ຍືນ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.bcel.com.la
856-21 213 200
ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ
BIC
ຫັດສະດີ, ຫັດສະດີໃຕ້, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
http://www.biclaos.com
(856-21) 250 388
ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ
JDB
ລ້ານ​ຊ້າງ, ​ຫັດ​ສະ​ດີ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.jdbbank.com.la
021-213 531-6
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ
LVB
ລ້ານ​ຊ້າງ, ​ຫັດ​ສະ​ດີ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.laovietbank.com.la
021-251 416
ທະນາຄານ​ສົ່ງ​ເສີມ​ກະສິກຳ
APB
ໄກ​ສອນ, ​ພະ​ຂາວ, ​ໄຊ​ທາ​ນີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.apb.com.la
021-713 060