LAPNet ໄດ້ສຳເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ປະຈຳໄຕມາດ I ປະຈຳປີ 2023

ໂພສເມື່ອ 1 year ago


LAPNet ໄດ້ສຳເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ປະຈຳໄຕມາດ I ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2023.  ຄັ້ງວັນທີ 28 ເມາສາ 2023 ທີ່ ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ  

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມເພື່ອທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ວາງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນຕໍ່ໜ້າ